Doneren

Draag je Vitamine G een warm hart toe en wil je graag financieel bijdragen aan wat wij doen? Graag leggen we je uit hoe je dat kunt doen.

Gehoord van Vitamine G en ons steunen?

Het werk van Vitamine G is afhankelijk van giften. Heeft u van Vitamine G gehoord en wilt u ons steunen? Uw eenmalige of structurele financiële bijdrage is van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken aan de kas van Vitamine G, onder rekeningnummer NL33RABO 0373 722 613 ten name van Vitamine G.

Voor meer informatie over de afhandeling van nalatenschappen en schenkingen kunt u terecht bij onze penningmeester, Herman Verra.

Betrokken bij Vitamine G en financieel bijdragen?

Ben je betrokken bij Vitamine G en wil je ook financieel bijdragen aan onze geloofsgemeenschap? Graag informeren we je hoe dat in z’n werk gaat, namelijk via actie Kerkbalans en de Vitamine G-kas.

Actie Kerkbalans

Als je lid of vriend bent van Vitamine G, ontvang je van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH), waar Vitamine G toe behoort, jaarlijks (in januari) een e-mail met de uitnodiging mee te doen aan actie Kerkbalans. Uit Actie Kerkbalans worden de grootste kostenposten van Vitamine G betaald (de overige uitgaven worden bekostigd uit de Vitamine G-kas, zie hieronder). In de begeleidende brief van Actie Kerkbalans heb je kunnen lezen wat Vitamine G in 2019 heeft mogen bereiken. Mede dankzij jouw steun kunnen we dit werk in 2020 voortzetten.

Vitamine G-kas

Een aantal uitgaven die we geloofsgemeenschap maken hebben, worden bekostigd uit de Vitamine G-kas. In de begroting over 2020 kun je lezen wat die kosten zijn. Een bijdrage aan de Vitamine-kas is van harte welkom, ook als je geen lid of vriend van Vitamine bent kun je hieraan een gift overmaken. Het rekeningnummer van de Vitamine G-kas is NL33RABO 0373 722 613 ten name van Vitamine G.

Vitamine G is een ANBI

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan Vitamine G deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan Vitamine G zoals voor de wijkkas. Vitamine G is een christelijke geloofsgemeenschap die gevormd wordt door mensen van allerlei achtergronden. De geloofsgemeenschap zet zich niet alleen in voor haar leden en bezoekers maar ook voor de bredere samenleving. Informatie over ANBI en onze kerkelijke gemeente kunt u vinden op de website van de PgH: pknhilversum.nl/anbi.

Overzicht activiteiten in 2019 i.v.m. de ANBI status
Vitamine G is een christelijke geloofsgemeenschap die gevormd wordt door mensen van allerlei achtergronden. De geloofsgemeenschap zet zich niet alleen in voor haar leden en bezoekers maar ook voor de bredere samenleving.

 • Elke 2e en 4e zondag is er een kerkdienst. Daarnaast houdt Vitamine G vieringen op bijzondere momenten, zoals Kerstmis, de Stille Week, Pasen en Pinksteren. In de diensten worden actuele thema’s verbonden met geloof en Bijbel. Bezoekers worden actief welkom geheten, zonder onderscheid. In de dienst worden taken verricht door vrijwilligers, waaronder muziek maken, zingen, Rondom de diensten is er ruimte voor ontmoeting met koffie en lunch, georganiseerd door vrijwilligers.
 • In de diensten wordt op enige regelmaat gecollecteerd voor een goed doel. Te denken valt hierbij aan Kerk in Aktie. Een van de regelmatig terugkerende collectedoelen is Stichting Laleau, die zich inzet voor Roma-kinderen in Roemenie.
 • Een team van vrijwilligers verzorgt tijdens de diensten de oppas voor baby’s, peuters en kinderen van de basisschoolleeftijd. Daarnaast is er eens per maand een bijeenkomst voor tieners.
 • Op de 1e zondag van de maand is er een zogenaamde Open Ruimte-samenkomst waarin deelnemers in een open kring zelf iets kunnen bijdragen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.
 • Jaarlijks wordt er in de week voor Pasen een vertoning georganiseerd van het televisie-evenement The Passion, bezoekers worden hier voor uitgenodigd via flyers en krantenadvertentie.
 • Jaarlijks wordt er in het najaar een Fancy Fair georganiseerd. Het doel hiervan is tweeledig: (1) het bieden van een gezellige plek voor buurtbewoners om elkaar, en de vrijwilligers van de kerk, te ontmoeten; (2) het inzamelen van financiële middelen om dit te schenken aan Stichting Diependaal (welke het gebouw van de Diependaalse kerk onderhoudt) en Stichting Laleaua (werk onder Roma-kinderen in Roemenië).
 • Jaarlijks wordt er rond Kerstmis een grootschalig gratis evenement georganiseerd voor bezoekers uit heel Hilversum. In 2019 was dit een Kerstmarkt, waarin we ca. 400 bezoekers mochten ontvangen, veelal uit de buurt en zonder een kerkelijke achtergrond. Bezoekers worden hier voor uitgenodigd via flyers en krantenadvertentie.
 • Doordeweeks zijn er tweewekelijkse gesprekskringen geleid door vrijwilligers. Iedereen mag hieraan deelnemen, lidmaatschap of betrokkenheid bij Vitamine G is geen voorwaarde.
 • Op allerlei manieren wordt er, georganiseerd en spontaan, pastorale en diaconale zorg verleend aan hen die dat nodig hebben.
 • Iedereen die dat wenst, ontvangt op regelmatige basis een nieuwsbrief met actuele informatie. Deze nieuwsbrief is niet voorbehouden aan leden, maar mag ontvangen worden door iedereen die daarvoor geïnteresseerd is.
 • Via de website is algemene informatie over Vitamine G te vinden en is een agenda toegankelijk van activiteiten.

Bovenwijkse en maatschappelijke activiteiten:

 • Vitamine G werkt mee aan de jaarlijkse zogenaamde Top 2000 dienst.
 • Vanuit Vitamine G zijn diverse vrijwilligers betrokken bij het organiseren van activiteiten in een gevangenis, bij de voedselbank, inloophuis Wording en meer.
 • Vitamine G neemt deel in Platform Zuid, een waarin samenwerking wordt georganiseerd tussen VersaWelzijn en de kerken van Hilversum.
 • In februari 2019 is uit deze samenwerking de Foodkitchen voortgekomen. Elke derde vrijdag van de maand kunnen buurtbewoners en iedereen die daar behoefte aan heeft, in buurthuis de Kleine Lelie terecht voor een lekkere maaltijd en een goed gesprek.