Medewerker geluid

Als geluidstechnicus ben jij degene die verantwoordelijk is voor de geluidskwaliteit tijdens de zondagse vieringen en eventuele andere activiteiten van Vitamine G. We kunnen een of twee nieuwe mensen gebruiken in ons team! In deze taak werk je tijdens een viering samen met de muzikanten, ceremoniemeester en voorganger. Haakt dit bij je aan? Leuk! Ervaring met geluidstechniek is een pluspunt maar zeker geen vereiste: we vinden het leuk je van alles te leren. Heb je vragen? Schroom niet en vraag Matthijs.

Coördinator cateringteam

Als coördinator van het cateringteam ben je het aanspreekpunt van het cateringteam, en de schakel tussen het kernteam, cateringteam en waar nodig de koster. Het kernteam, cateringteam en de koster kunnen bij jou terecht als er vragen zijn of bijzonderheden rondom de catering in Vitamine G.

Je faciliteert het cateringteam door de randvoorwaarden van het cateringteam te regelen, zodat het cateringteam zelf zich alleen op de catering op zondag hoeft te richten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

 • werkomschrijving maken
 • afspraken met kernteam / koster
 • evaluatiemoment organiseren
 • af en toe wat voorraad bestellen (cateringteam verzorgt zelf de boodschappen op de zondag, voor sommige dingen is het handig af en toe groots in te kopen)

Indicatie benodigde tijd voor deze taak: gemiddeld een halfuur per week. 

Leiding Kidskerk bovenbouw

Je geeft tijdens de viering van Vitamine G leiding aan de kinderen van basisschoolgroep 6 t/m groep 8. Als leiding van de Kidskerk bovenbouw ben je circa één keer in de vijf weken aan de beurt (in overleg is een andere frequentie uiteraard ook mogelijk). De voorbereiding van het programma doe je met behulp van bestaand materiaal dat je krijgt aangereikt.

Eén coördinator per kinderwerkgroep

Elke kinderwerkgroep van Vitamine G krijgt een eigen coördinator. Dit gaat om de volgende groepen: Vitamini’s (0, 1, 2 jaar), Kidskerk onderbouw (schoolgroepen 0, 1, 2), Kidskerk middenbouw (schoolgroepen 3, 4, 5), Kidskerk bovenbouw (schoolgroepen 6, 7, 8).

Als coördinator van een groep:

 • Ben je de aanjager van beleid, programma inhoudelijk en structuur voor de groep;
 • Organiseer je wanneer wenselijk overleg met alle leiding van de groep;
 • Ben je aanspreekpunt voor ouders en leiding, ook om nieuwe leiding en ouders wegwijs te maken;
 • Houd je in de gaten of er nieuwe (knutsel)materialen e.d. nodig zijn;
 • Heb je aandacht voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld een ziek kind, een kind met special needs en hebt daarover contact met de ouder(s)/verzorger(s);
 • Onderhoud je wanneer van toepassing contact met het kernteam.
 • Overleg je (alleen van toepassing op de coördinator van Kidskerk bovenbouw) met de leiding van tienerclub G-kracht en de contactpersoon binnen het kernteam over de stages in Vitamine G voor de kinderen die in de tweede helft van groep 8 zitten.

Uiteraard kan de coördinator in overleg met de andere leiding van haar/zijn groep ook taken delegeren binnen de betreffende kinderwerkgroep!

ZWO-lid in het College van Diakenen (CvD)

Met het opheffen van de ZWO-commissie wil het CvD deze taak van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) graag geborgd zien in het college. Het voorstel is om in het CvD een lid met verantwoordelijkheid voor ZWO te hebben. ZWO is immers een integraal onderdeel van de diaconale activiteiten van het CvD, naast het binnenlands diaconaat.

Het ‘ZWO-lid’ heeft de volgende taken:

 1. adviseren en aanbevelen van doelen (projecten) in het buitenland, binnen de geformuleerde kaders in het beleidsplan.
 2. advies inbrengen in de vergadering, voor gezamenlijke bespreking en besluitvorming
 3. communicatie over gekozen projecten, in het bijzonder het schrijven van korte stukjes voor de digitale media van de PgH, via de communicatiemedewerker. Het gaat hier om collecteaankondigingen en rapportage over voortgang van projecten.

Verantwoordelijkheid en invloed

 1. het ZWO-lid is verantwoordelijk voor bovenstaande taken, maar doet dat niet alleen, maar in samenspraak met en ondersteund door de andere CvD-leden, in het bijzonder de diaconaal medewerker.
 2. er kan gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden, bijvoorbeeld in het geval van noodhulp.
 3. het ZWO-lid kan ook discussies entameren over steun aan partners en projecten in het buitenland. Dit kan in de vergadering, of in te organiseren bijeenkomsten (met ondersteuning van de diaconaal werker en/of andere CvD-leden).

Tijdsbeslag (gemiddeld genomen)

 1. maandelijks een CvD-vergadering, iedere eerste maandag van de maand, ca. 10x per jaar:  voorbereiding en vergadertijd: 3-4 uur per maand
 2. selectie en voordracht van projecten: ca. 2-3 uur per maand. (1) en (2) samen: ca. 1,5 uur per week (schatting)
 3. communicatie over de projecten: ca. 1 uur per week.
  (gemiddeld kunnen 1-3 in ca. 2 uur per week gedaan worden).

Vertegenwoordiger Vitamine G in diaconaal platform OpmerkSamen

OpmerkSamen is een interkerkelijk diaconaal platform waar ook Versa Welzijn in participeert. Ca. eens per kwartaal komen we samen in buurthuis de Kleine Lelie om met elkaar te delen welke acties en projecten er lopen op sociaal en diaconaal vlak. We kijken waar we elkaar kunnen versterken en zetten daartoe acties uit. Houd jij van netwerken, mensen en initiatieven bij elkaar brengen? Dan is dit echt een leuke taak voor jou!

Medewerkers kookprojecten buurthuis de Kleine Lelie

Je bent betrokken als vrijwilliger bij de kookprojecten in buurthuis de Kleine Lelie (Hilvertsweg). Zo is er elke 3e zaterdagavond van de maand Kookclub De Kooktafel (gecoördineerd vanuit Vitamine G) en De Buurtkeuken, maandelijks op een vrijdagavond (we draaien mee in het kookteam en gastheren-/gastvrouwenteam). Je bent van harte uitgenodigd bij deze projecten betrokken te raken. We doen dit werk samen met Versa Welzijn, de Grote Kerk, de VEG en De Verbinding.

Coördinator openen/schoonmaak/sluiten op zondag

Deze taak betekent dat jij op zondag in samenspraak met koster-beheerder Rudy Volkerink zorg draagt voor het openen, schoonmaken en sluiten van het kerkgebouw voor en na de viering van Vitamine G. Denk qua schoonmaken aan: stofzuigen (maken rooster van leden die dit willen doen), opruimen kinderruimtes (samen met de leiding van het kinderwerk en ouders), schoon achterlaten keuken (samen met de catering) en toiletten (doekje over de bril en kijken of alles netjes is). Naast een rooster voor het stofzuigen, ben jij ook degene die een rooster maakt waarop de BHV-ers staan (elke zondag moet er een BHV-er aanwezig zijn). Je hoeft zelf niet elke zondag aanwezig te zijn om deze taak te kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld afwisselen met Rudy en/of een andere coördinator, dan kun je de taken verdelen.

Vertegenwoordiger Vitamine G in Kinderwerkoverleg PgH

Namens Vitamine G neem je deel aan het overkoepelende Kinderwerkoverleg van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Ca. 1 keer per twee maanden komt deze groep bij elkaar, onder voorzitterschap van ds. Aster Abrahamsen. Alle kinderactiviteiten die als PgH gezamenlijk worden bedacht en georganiseerd komen hier ter sprake. Ook worden ervaringen gedeeld en best-practices uit de eigen geloofsgemeenschappen. Het is een bruisend gezelschap waarin ook de jongerenwerkers en één of meer voorgangers/predikanten van de PgH deelnemen. Vitamine G vertegenwoordigen in dit overleg betekent niet dat je (noodzakelijk) ook deelneemt als leiding aan de activiteiten die langskomen. Het gaat erom dat je informatie inbrengt en mee terugneemt naar Vitamine G zodat we het hele jaar door een mooi programma voor kinderen en hun ouders neerzetten buiten de vieringen om, ook voor kinderen van buiten de kerk.