Secretaris College van Kerkrentmeesters (CvK)

Als secretaris van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de PgH ondersteun jij het CvK bij hun werk. Denk hierbij aan: de mailbox bijhouden, vergaderingen organiseren (zaal reserveren, agenda maken, stukken verzamelen en rondsturen), aanwezig zijn bij de vergaderingen en notulen maken. De secretaris ondertekent zo nu en dan ook machtigingen en bezoekt – wanneer van toepassing – samen met de voorzitter van het CvK de notaris in verband met de afhandeling van een legaat of nalatenschap.

ZWO-lid in het College van Diakenen (CvD)

Met het opheffen van de ZWO-commissie wil het CvD deze taak van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) graag geborgd zien in het college. Het voorstel is om in het CvD een lid met verantwoordelijkheid voor ZWO te hebben. ZWO is immers een integraal onderdeel van de diaconale activiteiten van het CvD, naast het binnenlands diaconaat.

Het ‘ZWO-lid’ heeft de volgende taken:

 1. adviseren en aanbevelen van doelen (projecten) in het buitenland, binnen de geformuleerde kaders in het beleidsplan.
 2. advies inbrengen in de vergadering, voor gezamenlijke bespreking en besluitvorming
 3. communicatie over gekozen projecten, in het bijzonder het schrijven van korte stukjes voor de digitale media van de PgH, via de communicatiemedewerker. Het gaat hier om collecteaankondigingen en rapportage over voortgang van projecten.

Verantwoordelijkheid en invloed

 1. het ZWO-lid is verantwoordelijk voor bovenstaande taken, maar doet dat niet alleen, maar in samenspraak met en ondersteund door de andere CvD-leden, in het bijzonder de diaconaal medewerker.
 2. er kan gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden, bijvoorbeeld in het geval van noodhulp.
 3. het ZWO-lid kan ook discussies entameren over steun aan partners en projecten in het buitenland. Dit kan in de vergadering, of in te organiseren bijeenkomsten (met ondersteuning van de diaconaal werker en/of andere CvD-leden).

Tijdsbeslag (gemiddeld genomen)

 1. maandelijks een CvD-vergadering, iedere eerste maandag van de maand, ca. 10x per jaar:  voorbereiding en vergadertijd: 3-4 uur per maand
 2. selectie en voordracht van projecten: ca. 2-3 uur per maand. (1) en (2) samen: ca. 1,5 uur per week (schatting)
 3. communicatie over de projecten: ca. 1 uur per week.
  (gemiddeld kunnen 1-3 in ca. 2 uur per week gedaan worden).

Vertegenwoordiger Vitamine G in diaconaal platform OpmerkSamen

OpmerkSamen is een interkerkelijk diaconaal platform waar ook Versa Welzijn in participeert. Ca. eens per kwartaal komen we samen in buurthuis de Kleine Lelie om met elkaar te delen welke acties en projecten er lopen op sociaal en diaconaal vlak. We kijken waar we elkaar kunnen versterken en zetten daartoe acties uit. Houd jij van netwerken, mensen en initiatieven bij elkaar brengen? Dan is dit echt een leuke taak voor jou!

Medewerkers kookprojecten buurthuis de Kleine Lelie

Je bent betrokken als vrijwilliger bij de kookprojecten in buurthuis de Kleine Lelie (Hilvertsweg). Zo is er elke 3e zaterdagavond van de maand Kookclub De Kooktafel (gecoördineerd vanuit Vitamine G) en De Buurtkeuken, maandelijks op een vrijdagavond (we draaien mee in het kookteam en gastheren-/gastvrouwenteam). Je bent van harte uitgenodigd bij deze projecten betrokken te raken. We doen dit werk samen met Versa Welzijn, de Grote Kerk, de VEG en De Verbinding.

Coördinator beheer/schoonmaak

Als coördinator beheer/schoonmaak draag jij in samenspraak met beheerder Rudy Volkerink zorg voor het openen, schoonmaken en sluiten van het kerkgebouw op zondag voor en na de viering van Vitamine G. Denk qua schoonmaken aan: stofzuigen (maken rooster van leden die dit willen doen), opruimen kinderruimtes (samen met de leiding van het kinderwerk en ouders), schoon achterlaten keuken (samen met de catering) en toiletten (doekje over de bril en kijken of alles netjes is). Naast een rooster voor het stofzuigen, ben jij ook degene die een rooster maakt waarop de BHV-ers staan (elke zondag moet er een BHV-er aanwezig zijn). Je hoeft zelf niet elke zondag aanwezig te zijn om deze taak te kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld afwisselen met Rudy en/of een andere coördinator, dan kun je de taken verdelen.

Vertegenwoordiger Vitamine G in Kinderwerkoverleg PgH

Namens Vitamine G neem je deel aan het overkoepelende Kinderwerkoverleg van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Ca. 1 keer per twee maanden komt deze groep bij elkaar, onder voorzitterschap van ds. Aster Abrahamsen. Alle kinderactiviteiten die als PgH gezamenlijk worden bedacht en georganiseerd komen hier ter sprake. Ook worden ervaringen gedeeld en best-practices uit de eigen geloofsgemeenschappen. Het is een bruisend gezelschap waarin ook de jongerenwerkers en één of meer voorgangers/predikanten van de PgH deelnemen. Vitamine G vertegenwoordigen in dit overleg betekent niet dat je (noodzakelijk) ook deelneemt als leiding aan de activiteiten die langskomen. Het gaat erom dat je informatie inbrengt en mee terugneemt naar Vitamine G zodat we het hele jaar door een mooi programma voor kinderen en hun ouders neerzetten buiten de vieringen om, ook voor kinderen van buiten de kerk.

Leiding kinderwerk: inhoud programma’s

Heb jij hart voor de geloofsopvoeding van kinderen en raak je enthousiast van het idee om ervoor te zorgen dat deze leeftijdsgroep (0 t/m 12 jaar) ook een plek heeft binnen Vitamine G? En wil jij kinderen helpen om op hun eigen manier te groeien in hun relatie met God? Overweeg dan of jij wellicht de persoon bent die we zoeken voor het vormen en uitdragen van visie en inhoudelijke programma’s voor een of meer kinderwerkgroepen.